Soft-stem Bulrush Scirpus validus

//Soft-stem Bulrush Scirpus validus